Landschapelijk en cultureel erfgoed

(zie ook vermelding in  rubriek  Berichten)

 

Statuten

I. Benaming, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vereniging draagt de naam Eigen Schoon Grimbergen.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Humbeek, Seringenlaan 1  en maakt deel uit van het gerechterlijk arrondissement Brussel.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel met alle haar ter beschikking staande middelen bij te dragen tot de bescherming, c.q. het behoud, de sensibilisering, valorisering en bestudering van het historisch munumentaal en landschappelijk patrimonium van de gemeente Grimbergen en van de aangrenzende gemeenten.De vereniging kan alle activiteiten ondernemen die haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen . In die zin kan ze ter ondersteuning van haar activiteiten eveneens handelsdaden stellen. De opbrengst daarvan moet besteed worden aan haar maatschappelijk doel.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II. Leden, aanvaarding, ontslag, verplichtingen.

Art. 5.De vereniging heeft vaste en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap komt, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, uitsluitend aan de vaste leden toe. Het minimum aantal vaste leden bedraagt zes. Het aantal vaste leden is onbeperkt.

Art. 6. Als vast lid kan iedere natuurlijke persoon tot de vereniging toetreden die op voorstel van de raad van bestuur als zodanig door de algemene vergadering wordt aanvaard. Een verzoek om toetreding moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur worden ingediend.

Art. 7. De leden betalen een jaarlijkse contributie die het bedrag van € 50 of de tegenwaarde ervan niet mag overschrijden (indexcijfer geldend op 1 januari 2004). De raad van bestuur bepaalt het precieze bedrag van de contributie.

III. Geldmiddelen, boekjaar, begrotingen, rekeningen.

Art. 8. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a) de contributies van de leden; b) de toegangsgelden of andere vergoedingen naar aanleiding van door haar georganiseerde activiteiten; c) eventuele verkrijging ten gevolge van erfstellingen, legaten en schenkingen; d) subsidies en schenkingen van particulieren , ondernemingen en andere organisaties; e) inkomsten uit haar vermogen; f) alle mogelijke andere toevallige baten. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van eventuele schenkingen en legaten.

Art. 9. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van bij de oprichting tot 31 december van het volgende jaar.

Art. 10. Op het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten. Dan worden ook de jaarrekening en de begroting voor het volgende boekjaar opgesteld.

Art. 11. Vooraleer de algemene vergadering aan de raad van bestuur kwijting verleend, kan zij één of meerdere commissarissen aanstellen die de jaarrekening namens haar aan een onderzoek onderwerpen. De commissarissen treden gezameijk op.

 

IV. Bestuur

Art. 12. De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien bestuursleden.

Art. 13. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van daden van beheer en beschikking die de vereniging aanbelangen en die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van bestuur handelt als college ongeacht de bepalingen van art. 15 van deze statuten.

Art. 14. De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering voor een periode van zes jaar uit de werkende leden van de vereniging aangesteld. Dat gebeurt volgens de procedure die in het huishoudelijk reglement is vastgelegd.

Bestuursleden zijn herverkiesbaar. De voorzitter wordt eveneens voor een periode van zes jaar door de algemene vergadering aangesteld en is als voorzitter eveneens herkiesbaar. De bestuursleden verdelen onder elkaar de bevoegdheden een van vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 15. De voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter en de penningmeester of de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd om de vereniging in en en buiten rechte te vertegenwoordigen. Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat volmacht aan andere leden wordt gegeven. Tevens kan de raad van bestuur leden aanduiden die de vereniging vertegenwoordigen bij de uitvoering van concrete en welomschreven handelingen die voortvloeien uit beslissingen van de raad van bestuur. Naar gelang het geval handelen die vertegenwoordigers alleen of gezamenlijk.

Art. 16. De bestuursleden komen samen zo vaak zij dat nodig achten, doch ten minste eenmaal per kwartaal.

Art. 17. De raad van bestuur kan werkgroepen instellen. De voorzitters daarvan worden door de raad van bestuur aangesteld. De werkgroepen brengen periodisch of na afhandeling van hun opdracht verslag uit bij de raad van bestuur. Zij kunnen door de raad van bestuur op de bestuursvergaderingen uitgenodigd worden.

V. Algemene Vergadering

Art. 18. De algemene vergadering omvat alle leden van de vereniging. Alleen de vaste leden hebben stemrecht. Zij kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Eenzelfde mandataris kan niet meer dan één volmacht dragen.

Art. 19. De volgende bevoegdheden komen uitsluitend de algemene vergadering toe: a) wijziging van de statuten; b) aanstelling en ontslag van de leden van de raad van bestuur; c) aanstelling van de voorzitter; d) opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement; e) goedkeuring van begrotingen en rekening tot kwijting van de leden van de raad van bestuur; f) ontbinding van de vereniging; g) alle andere bevoegdheden die bij wet uitsluitend aan de algemene vergadering toekomen.

Art. 20. De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen, in het eerste kwartaal van het jaar. Telkens als de raad van bestuur dat nuttig acht of op aanvraag van een kwart van de werkende leden roept de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering samen.

Art. 21. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen. Dat gebeurt op initiatief van de raad zelf, per gewone brief en ten minste 14 dagen op voorhand. De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

Art. 22. Tot wijziging van de statuten kan de algemene vergadering alleen besluiten als de betrokken wijziging gedetailleerd op de agenda vermeld is en als twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt het aantal niet bereikt, dan roept de raad van bestuur een tweede vergadering samen, waarop een geldig besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot een wijziging van het maatschappelijk doel van de vereniging kan alleen met een meerderheid van vier vijfde van de vaste leden besloten worden.

VI. Vergaderingen, meerderheid, geldigheid

Art. 23. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen evenals de modaliteiten inzake meerderheden en geldigheid worden door het huishoudelijk reglement geregeld voor zover dat niet afwijkt van de statuten en van de wettelijke bepalingen terzake.

Art. 24. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld, dat na goedkeuring ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris. Van het verslag van de algemene vergaderingen wordt in het blad van de vereniging een samenvatting gepubliceerd.

VII. Ontbinding, vereffening

Art. 25. Behoudens in gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan alleen de algemene vergadering tot ontbinding besluiten als twee derde van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en als bovendien een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daartoe besluit.

Wordt het vereiste aantal aanwezigen niet bereikt, dan roept de raad van bestuur een tweede vergadering samen, waarop een geldig besluit kan genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 26. Bij vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering , of bij ontstentenis daarvan de burgerlijke rechtbank, één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheid en stelt de vereffeningsvoorwaarden vast.

Art. 27. Bij ontbinding van de vereniging worden de activa na aanzuivering van de passiva overgedragen aan een andere vereniging zonder winstoogmerk waarvan het maatschappelijk doel dat van de ontbonden vereniging het dichst benadert.

VIII. Huishoudelijk reglement

Art. 28 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement op. Over de artikelen daarvan evenals over de wijziging van de artikelen beslist een meerderheid van twee derde van de stemmen.

Art. 29. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Aldus met eenparigheid van stemmen op de buitengewone algemene vergadering te Grimbergen aangenomen.

Identificatienummer 13733/96

Ondernemingsnummer: 458102294